Algemene voorwaarden Hondendagopvang Happy Paws

 

Artikel 1- Definities 

1.1      Opdrachtnemer: medewerker van Happy Paws gevestigd te Eindhoven

1.2      Opdrachtgever: bezitter van de hond(en)

1.3      Opdracht: het uitlaten en/ of verzorgen van de hond(en)

1.4      Hond(en): hond(en) van de opdrachtgever welke door opdrachtnemer wordt verzorgd

  

Artikel 2- Algemeen

2.1      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer

2.2      Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel gevestigd te Eindhoven onder nummer: 60311770  

2.3      Tijdens de loopsheid kan de hond niet komen

  

Artikel 3-Rechten en plichten opdrachtnemer

3.1 Opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter van de hond(en)

3.2 Opdrachtnemer is door ondertekening ,door opdrachtgever, op het inschrijfformulier, gemachtigd om de hond(en) uit te laten

3.3 Opdrachtnemer gaat op verantwoorde wijze met de hond(en) om

3.4 Opdrachtnemer heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, mits anders afgesproken

3.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht om af te zien van de opdracht. De opdrachtnemer geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de  opdrachtgever zodra er sprake is van zo'n dergelijke omstandigheid

3.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht om de opdracht op tijdelijk non-actief te zetten in verband met vakantie. De opdrachtnemer dient vakanties minimaal 2 weken vooraf mede te delen aan opdrachtgever

3.7 Opdrachtnemer behoudt zich het recht de hond(en) op voorhand te weigeren indien de opdrachtnemer van menig is dat de hond(en) niet past in de opvangomgeving van Happy Paws

3.8 Opdrachtnemer heeft het recht de hond(en) per direct te weigeren indien er sprake is van ongewenst/gevaarlijk gedrag van de hond(en)

3.9 Indien er geconstateerd wordt dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft, behoudt de opdrachtnemer zich het recht de hond(en) gedurende deze periode geen opvang te verschaffen

  

Artikel 4-Rechten en plichten van de opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) jaarlijks de cocktail- enting en kennelhoest vaccinatie ontvangt (kopie entingsbewijs aan opdrachtnemer overleggen), hond ontwormt wordt en behandelt wordt tegen vlooien en teken

4.2 Opdrachtgever is W.A. verzekerd

4.3 Opdrachtgever zorgt ervoor dat hij/zij de hond(en) op de afgesproken tijden brengt en haalt

4.4 Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer, om op kosten van opdrachtgever, medische zorg te verschaffen wanneer opdrachtnemer dit nodig acht. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er eerst contact met opdrachtgever worden gezocht

  

Artikel 5-Aansprakelijkheidstelling

5.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor geleden schade door U of Uw hond, in welke vorm dan ook

5.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, zonder enige opzet aangebracht door opdrachtnemer, aan de hond(en)

5.3 Indien aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade van opdrachtgever moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade

5.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van in het gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht

5.5 Eventueel  gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij opdrachtnemer opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden zijn volledig voor rekening van opdrachtgever

 

Artikel 6- Betalingen

6.1 De vergoeding voor de diensten geleverd door opdrachtnemer geschiedt op basis van contante betaling bij het ophalen van de hond(en)

6.2 Opdrachtgever dient een plotselinge afzeggen uiterlijk 2 werkdagen , voor de geplande afspraak, door te geven aan opdrachtnemer. Indien de opdrachtgever niet tijdig heeft afgezegd wordt het volledige bedrag in rekening

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb